ภาพถ่ายสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย

 

- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ตำบลทุ้งน้อย และบ้านหนองดง ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล

 

- ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือสามตาหลานชาวตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งจมน้ำเสียชีวิต

 

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯเป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

- พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย อ.บางมูลนาก อ.โพทะเล และ อ.บึงนาราง

 

- พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สภากาชาดไทย ในพื้นที่อำเภอสามง่าม

 

- นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจสถานการณ์น้ำและมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกร ณ ศาลาวัดบางลายเหนือ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง

 

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมวังผู้ใหญ่ นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม

 

- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง

 

- การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยอุทกภัย โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปปัตย์และคณะ

 

- การมอบถุงยังชีพพระราชทาน (กก.ตชด.31) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ