ข้อมูลสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน

 

   สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยฯ สิริกิติ์ และภูมิพล (ตารางรายละเอียด)

 

   กราฟแสดงปริมาณระดับน้ำภายในเขื่อนแควน้อยฯ สิริกิติ์ และภูมิพล

 

       

 

 

  ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่น้ำท่วม

     

 

  สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย ถนน พื้นที่การเกษตร และความเสียหายด้านต่าง ๆ