.: ศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ :.   
        เป็นหน่วยที่ออกให้บริการเคลื่อนที่  ซึ่งนำงานบริการที่หลากหลาย ของส่วนราชการหลายแห่งในจังหวัดไป
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลหรือในพื้นที่ที่ซึ่งประชาชนเข้าถึง จุดบริการปกติได้ยาก โดยศูนย์บริการร่วม
เคลื่อนที่จังหวัดพิจิตร ได้กำหนดวันและสถานที่ให้บริการไป ในแต่ละตำบลให้จังหวัดพิจิตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
.: หน่อยงานบริการ :.
ที่ทำการปกครองจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพจิตร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
สำนักงานสรรสามิตพื้นที่พิจิตร
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
.:  งานที่ให้บริการ  :.
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
จัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดนิทรรศการ  และให้ความรู้
ต่อทะเบียนรถยนต์
ต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์
ขอใบอนุญาตขับรถยนต์
ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์