Phichit THAI / ENGLISH

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๕๖

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
     - หนังสือแจ้งพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
     - แบบสรุปโครงการจัดหาของหน่วยงาน
     - รายละเอียดต่าง ๆ ใน โครงการจัดหาของหน่วยงาน

     - หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
     - แบบสรุปโครกงารจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มเติม(๒)
     - รายละเอียดต่าง ๆ ใน โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มเติม(๑)
     - หนังสือแจ้งผลการพิจารณา(๑)
     - แบบสรุปโครกงารจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มเติม(๒)
     - รายละเอียดต่าง ๆ ใน โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มเติม(๒)

     - หนังสือแจ้งผลการพิจารณา(๒)

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
     - หนังสือแจ้งพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
     - แบบสรุปโครงการจัดหาของหน่วยงาน
     - รายละเอียดต่าง ๆ ใน โครงการจัดหาของหน่วยงาน

     - หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

        <<ประชุมปี ๒๕๕๕ คลิ๊ก!!>>        <<ประชุมปี ๒๕๕๔ คลิ๊ก!!>>

 

พัฒนาโดย  สำนักงานจังหวัดพิจิตร  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000  
 โทร/โทรสาร 0-5661-1318   612319  611918   โทร/โทรสาร(มท)16729 1672