ทำเนีบบหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร


ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสาร สื่อสาร ที่ตั้ง
กระทรวงมหาดไทย
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร 056-611034 056-611034 16711 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2030455
นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร 056-611722 056-611722 16712 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2031985
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร 056-612444 056-612444 16713 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2032699
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ ปลัดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร

056-611074 ,

056-613710

056-611074 ,

056-613710

16730 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-9618638
นายทองทศ อินทุมาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-612319 056-612319 16720 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2034257
นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร 056-611089

056-611089

ต่อ 105

16756 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 084-8740593
นายสุคนธ์ หนูภักดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร 056-611385

056-611385

ต่อ 108

16754

095-4590406,

062-9694659

นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิจิตร 056-612520 056-612520 16797 089-9245139
นางรติฬส พ่วงพร้อม หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 056-615932 056-616040 16753 089-9696751
เรือโทวิรัตน์ โอฐน้อย ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 056-611391 056-611391 16732-3 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 089-2449928
นายปริญญา วิจิตรเนตร ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร 056-612221 056-613118 091-8419466
นายกำพล วีรพลพงษ์กุล ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตะพานหิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะพานหิน 056-621131 , 056-651209 056-621131 , 056-651209 089-8586148
นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

065-6393152 ถึง 4

065-6393153

065-6393154

065-6393152 ถึง 4

065-6393153

065-6393154

086-8951805
นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร 0-5661-1147 0-5661-1147 081-8673289
นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอตะพานหิน ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน 056-621147 ต่อ 13 056-621147 ต่อ 11 081-8673292
นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก 056-632005 056-632005 081-8673298
นายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอโพทะเล ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

056-991460,

453,557

056-991460,

453,457

081-8673312
นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 056-689021-22 056-689021 081-8673291
นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอสามง่าม ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม 056-691200 056-691200 081-8673315
นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

056-641266 ,

056-641464

056-641266 ,

056-641464

081-8673324
นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอวังทรายพูน ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน 056-695600-1 056-695601 081-8673319
นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอำเภอวชิรบารมี ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี 056-900114 056-900116 084-7000931
นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก 056-698181 056-698181 081-8673360
นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอดงเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ 056-905489 056-905489 081-8673372
นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอบึงนาราง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง 056-902258 056-902258 081-8673373
นางสาวอรุณพร ภิรมย์ภักดี ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-612319 0-5661-1319 16721 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2034260
นายสิริบูรณ ชูตระกูร ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-615763 0-5661-5763 16781 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 085-4842592
นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-611378 0-5661-1378 16786 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 093-5905698
นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-611378 056-611378 16723 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 084-3878776
นางสาววรรณา อรุณอาศิรกุล หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดพิจิตร 16725 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 093-1397291
นายเรืองเดช สร้อยคำ จ่าจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร 056-611074 056-611074 16730 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 081-1716730
นายเขม คงสินชัย ป้องกันจังหวัด(ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจว.) ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร 056-612169 056-611095 16708 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 081-1716791
นายทองแดง นันศรีพรม เสมียนตราจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร 056-611094 16735 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 056-615237 056-615237 081-8861717
นายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร

056-611287 ,

056-612109

056-613266 089-7059398
นายปัญญา แพมงคล นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน (รองนายกฯ รกท.) สำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน 056-621286 056-622746 089-9613327
นายนิเวศน์ น้อยอ่ำ นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก 056-632004 056-631869 081-8869649
กระทรวงกลาโหม
พ.อ.รัชพล คุยสี สัสดีจังหวัด สำนักงานสัสดีจังหวัดพิจิตร 056-612114 056-612114 16780 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 089-9573341
กระทรวงการคลัง
นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร 056-611125 056-614938 16757 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 089-9674010
นายสุเทพ ชาญณรงค์ สรรพากรพื้นที่พิจิตร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพิจิตร

056-611165 ต่อ 104

056-612810

056-612362,

056-612810

099-2850195
นายทวีป สอนชา สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สำนักงานสรรพาสามิตจังหวัดพิจิตร 056-611025

056-611025

ต่อ 107

ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 081-8514784
นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร

056-613010

056-616436

056-615880 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3
065-5054079
สุสรัตน์ แก้วก่า ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพิจิตร ธนาคารออมสิน เขตพิจิตร 056-621422 056-621422 081-2849566
อรพิณ ทองอ่อน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพิจิตร ธนาคารออมสิน สาขาพิจิตร

056-611264 ,

056-613555

056-611264 ,

056-613555

093-1398656
นายราชันย์ นครจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร 056-650941

056-650939

ต่อ 64

081-7072407
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร 056-039859 056-039859

ศาลากลาง จ.พิจิตร

(ด้านหลัง)

098-0028434
นางสาวอสมาภรณ์ เสือเล็ก ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร 056-613234 056-613234 087-5181654
นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานนครสวรรค์ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์ 056-221811–2 056-221810 062-5980370
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 056-612495

056-612495

ต่อ 101

16769 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 092-2740617
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

056-613423

ต่อ 101

056-613423

ต่อ 102

081-8301069
นายสุธี สินสุนทร ประมงจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

056-611126 ,

056-613367

056-611126 ,

056-613367

081-9741498
นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

056-990389,

085-6609857

056-990389

ต่อ 103

085-6609857
นายชูเกียรติ พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร ด่านกักกันสัตว์จังหวัดพิจิตร 056-632161 056-632161 091-3685958
นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 056-613542 056-613542 16758 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 081-8876989
นายพิเชษฐ์ แก้วบุญเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 056-612006 056-990395 062-3087349
นายสุรเชษฐ์ น้อยฤทธิ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยสาขาพิจิตร (รก.) ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดพิจิตร 055-009805 056-009806 095-9135278
นายวัฒนา ริ้วทอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3(พิจิตร)

056-611309

086-4490270

056-612309 094-6018224
นายเชิดชัย ลี้สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิจิจตร 056-611580 056-611580 092-2642319
นายวิทยา ทรัพย์คงทน ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 056-656074 056-656074 081-9059675
นายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร 056-990034 056-990049 087-6187887
นางจารุณี ดำช่วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร 056-619936 056-619936 087-2943049
นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร 056-612518 056-615926 081-9934112
นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ดงเศรษฐี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ดงเศรษฐี) 056-990781 056-990781 081-8862073
นายปัญญา กัลปสุข ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ท่าบัว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ท่าบัว) 056-669029 056-669029 081-8888532
นายพินิจ เขียวพุ่มพวง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร

056-990035 ,

056-990040

056-990036 081-3730941
กระทรวงคมนาคม
นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร แขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตร 056-608600 056-608602 062-6451991
นางสาววราภรณ์ กุลภัทร์วัฒนา ขนส่งจังหวัดพิจิตร สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 056-990372 056-990370 086-3038081
นายสมบัติ ไชโย นายสถานีรถไฟพิจิตร สถานีรถไฟจังหวัดพิจิตร

056-612163 ,

056-614950

086-9380983
นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 056-608937 056-608937 089-4251111
นายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร 056-608624 056-608625 086-7881273
นายสุชิน ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรต์ 056-256581-3 056-256581-3 081-5137895
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายไพรัช นาคทรัพย์ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร 056-611295 056-611295 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 081-7520638
นายวิชัย แตโช ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร
056-613425 056-613425 089-9608261
นายธิติพล ดวงแก้ว หัวหน้าวนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร วนอุทยานนครไชยบวรจังหวัดพิจิตร 056-221140 ต่อ 620
056-221140 ต่อ 620 086-4618775
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12(นครสวรรค์) 56-221140 056-221140 061-2734554
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสมปอง สายแดง สถิติจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

056-611085 056-613665 16776-7 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2
090-9804244
087-6452499
นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

056-608616 056-608616 086-4418739
092-2460103
นายชูศักดิ์ ทิมทอง โทรศัพท์จังหวัดพิจิตร
ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร
(บมจ.ทีโอที)(ผส.บบภ.3.2(บจ)) (รก.)
ทีโอทีพิจิตร

056-907555 056-907601 089-3245036
นายสุพจน์ ดีทองคำ ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.พิจิตร กสท.พิจิตร

056-611970 056-611970 081-2330139
นายอนุพันธ์ พรหมอยู่ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร 056-611135 056-611135 091-7720438
091-7719023
กระทรวงพลังงาน
นางสาววันวิสาข์ แก้วทอง พลังงานจังหวัดพิจิตร สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

056-612600,

081-1747919

056-612600 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 085-4845089
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

056-611130

056-615513

056-611130

056-615513

ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 084-7003739
นายเชษฐา วิลัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร

056-613531 056-613531 081-7076747
นายจีราวัฒน์ จันทร์หอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร 056-990392-3 056-990394 094-9959258
กระทรวงพาณิชย์
นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร

056-990380 056-990379 081-9730054
นายพิษณุราช อยู่พุ่ม หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-8 พิจิตร สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-8 พิจิตร 056-613212 056-613213 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 090-1976953
กระทรวงยุติธรรม
นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/ยุติธรรมจังหวัด (รก.) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร

056-613557 ,

056-650962

056-613557 ,

056-650962

16810 081-9090489
นายดิเรก สุขเกษม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด เรือนจำจังหวัดพิจิตร

056-611035 056-612490 098-2608661
นางพรพิมล พลเดช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

056-613107-8 056-613107-8 063-2737530
นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร 056-613156-7 056-613156 084-8743780
กระทรวงแรงงาน
นางปทุมพร เปรมปรีดา แรงงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

056-613761 056-614818 16751 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 061-4046919
097-2185350
นางสาวสุภาวดี ส่องเมืองสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

056-612034 ,

056-651316

056-612034 081-8863565
นายวสันต์ พวงมาลัย ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

056-613290 ,

056-651167

056-651166-7

ต่อ 300

16787 081-8870494
นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

056-613541

ต่อ 11

056-613541

ต่อ 13

16759 098-6751498
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 056-990014 056-990015 085-4838547
กระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละศีรี วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

056-612675-6

ต่อ 103

056-612675-6

ต่อ 106

089-5699902
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

056-039876 056-039876 081-3249579
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

056-990381

ต่อ 113

056-614931 092-9454939
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

056-623858

ต่อ 123

056-621741 081-0469969
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

055-713763-4

(กำแพงเพชร)


056-990347

(พิจิตร)

055-716663-6

(กำแพงเพชร)


056-990347

(พิจิตร)

081-9721789
ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.พิจิตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.พิจิตร 056-990414 056-612304 092-2519183
นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
056-608572 056-608573 16622 086-2113332
นายสุชาติ มหายศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่าง
056-613481 056-611866 089-6364777
นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
056-990341 056-990341 099-2233565
นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

056-608828-30

ต่อ 121

056-608830

ต่อ 121

081-8867454
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัด วิทยาลัยชุมชนจังหวัด

056-039787

056-039787

ต่อ 124

061-6154459
062-6033212
นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
056-990413 056-990412 094-8349292
นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

056-691151 056-691151 089-9607598
084-5979030
นายกมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
056-611030 056-613270 081-3793691
นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

056-685144 056-685144 081-9730197
นายสุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สนง.คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการฯ (สกสค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการฯ (สกสค.) 056-652880 056-652880 081-7857007
กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 056-9903547 056-9903547 089-4280367
095-3589498
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร 056-611230, 056-611355 056-611311 081-6880074
กระทรวงอุตสาหกรรม
นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

056-611177 056-612887 061-4237129
นายอภินันท์ เจริญสุข ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

056-613161 056-613559 086-0018808
นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์ ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร 056-692191-2 056-692191-2 085-5519596
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

056-613871 056-613869 080-5047146
พ.ต.ท. คณิศร ติระการ สารวัตร.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร

056-613429

056-613428

056-613429

056-613428

081-8624497
ว่าที่ พ.ต.ต.นครินทร์ คงภู หัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัดพิจิตร ตํารวจสันติบาลพิจิตร 056-615553 056-615553 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 083-2178800
สำนักนายกรัฐมนตรี
พันเอกวีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พจ. กอ.รมน จังหวัดพิจิตร
056-616149 056-616149 16727 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 081-9610842
นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
056-611611 056-611611 16761 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2
092-2468358
นายพิพัฒน์ สังข์แก้ว ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือตอนล่าง
ปฏิบัติหน้าที่ นายสถานีวิทยุ อสมท. จ.พิจิตร
สถานีวิทยุ อสมท. จ.พิจิตร
056-900090-1 056-900090-1 094-4803073
นายบรรณกิจ ลือยศ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 056-614977 056-614978 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 063-1154455
องค์กรอิสระและเอกชน
นายธานินทร์ อินทร์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ศาลจังหวัดพิจิตร

056-608865-6 056-608565
นายศักดิพัฒน์ โลหะขจรพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

056-611193 056-611197 098-2800371
นายวิโรจน์ พรหมอยู่ อัยการจังหวัดพิจิตร สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

056-650027 056-650027 061-4030983
นายอนุชา หัวใจแก้ว อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

056-612357 056-612357

081-3838628

นางสาวเบญจมาศ กรีอินทร์ทอง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

056-611156 056-611157 094-2823591
นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัด สำนักงานหอการค้าจังหวัดพิจิตร

056-613114 056-613114 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 081-8881001
นายสุชีพ จาดย่านขาด ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

056-614595,

056-615121

056-615662

056-615661 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 083-1554373
นายสุทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

056-613114 056-613114 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3
089-8062519
นายเชวช ระงับภัย ประธานชมรมธนาคารจังหวัด (ผอ.ธกส. สามง่าม) ชมรมธนาคารจังหวัดพิจิตร

056-665024 056-665024 091-0288222
นางอรดี ไกรยุทธศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร

056-613407-9

056-613408

056-613407-9

ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3

092-2715237

(รักษาการฯ)

นางนพรัตน์ อุนานันท์ ผอ.ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร

056-632333 056-632222 082-1606250
นางสาวตีรณัตน์ แซ่ตัน ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

056-611959 056-611958 16796 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3
081-7854087
นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(รก.) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร
056-611799 056-611799 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 093-3157733
นางวราภรณ์ พันธนะ ผอ.สนง.คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด สำนักงาน คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพิจิตร

056-613540 056-616446 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 081-1748955
นายศราวุฒิ ศรีสรรพกิจ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

056-613593 056-613592 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3
062-6053766
นายเมธัส สุริวงษ์นา ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดพิจิตร
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จังหวัดพิจิตร

056-611353 ,

064-5853403

ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 090-8956165
นายอนุสรณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 087-1658668