ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
::HOME:: เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
 
 

 

 
 
   
                 

 

 

 

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

     
 
 
<<ข่าวกิจกรรมก่อนหน้า>>    

   วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จังหวัดพิจิตรจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

   
   
   

   วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายสุริยันต์  กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค และวันงดสูบบุหรี่จังหวัดพิจิตร

   
   
   
   วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม พิธีวันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางพิจิตร(หลังใหม่)
   
   
   
   วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญเร่งด่วน (Flagship)
พื้นที่แก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.สามง่าม และ อ.โพธิ์ประทับช้าง
 
   
   นโยบายรัฐบาล
    นโยบายรัฐฯ
      แผนบริหารราชการแผ่นดิน 52-54
    นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

    มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรม ภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล

    หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
    รายชื่อหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการ SML
 
    นโยบายจังหวัด
    ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
    Strategy Map ประเด็นยุทธศาสตร
    ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างจังหวัด
    ผลการดำเนินงานโครงการคืนชีวิตให้แม่น้ำพิจิตรเก่า
    แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
      กลุ่มที่ 2 ปี 53
    การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
      ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
      ข่าวสารของราชการ
    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 53
    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 54
    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 55
    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี(53-55)
      ทบทวน
    สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
    รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม
      โครงการชุมชนพอเพียง ปี ๒๕๕๓
    งบประมาณจังหวัด
    สรุปผลการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติ
      ราชการประจำปีงบประมาณ 2554 จ.พิจิตร
    พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
      งบประมาณ 2552
    งบประมาณจังหวัดพิจิตร
 
   ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
    ค้นหาใน www.phichit.go.th
   Email
    Phichit@moi.go.th
   เชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลางและภายในจังหวัด
     กระทรวงมหาดไทย (Intranet)
     กระทรวงมหาดไทย (Internet)
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
     ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานปะปาพิจิตร
     เทศบาลเมืองบางมูลนาก
     กระทรวงกลาโหม
     กระทรวงการคลัง
     สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
     ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
     SME Bank
     กระทรวงการต่างประเทศ
     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.พจ.
     ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร
     บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร(1)
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร(2)
     สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
     โครงการชลประทานพิจิตร
     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
     สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
     สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร
     สถานพัฒนาที่ดินพิจิตร
     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
     สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร
     โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
     กระทรวงคมนาคม
     สำนักงานแขวงการทางพิจิตร
     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
     สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
     กระทรวงพลังงาน
     สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
     กระทรวงพาณิชย์
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
     สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร
     กระทรวงยุติธรรม
     เรือนจำจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.พจ.
     กระทรวงแรงงาน
     สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
     สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
     กระทรวงวัฒนธรรม
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     กระทรวงศึกษาธิการ
     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1
     สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร
     วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
     วิทยาลัยสารพัดช่าง
     ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
     กระทรวงสาธารณสุข
     โรงพยาบาลพิจิตร
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
     โรงพยาบาลสหเวช
     กระทรวงอุตสาหกรรม
     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
     สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง
     สำนักนายกรัฐมนตรี
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
     หน่วยงานท้องถิ่น
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
     สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
     สำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
     องค์กรอิสระและเอกชน
     สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.พจ.
     ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
     สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
 
       ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
       สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.พิจิตร
 
 
   Link หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์
มติชน ข่าวสด คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ
บางกอกโพสต์ The Nation กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ สยามสปอร์ต
www.PhichitLiveNews.com
พิจิตรไลฟ์นิวส์สดที่มีข่าวพิจิตร
  Link ช่องโทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7
ช่อง 9 ช่อง 11 ช่อง TPBS
UBC Nation Channel
 ส่วนอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
      เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ของสำนักงาน ก.พ.
       เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการ 51
      Strategy Map จังหวัดพิจิตร
      องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยา-
        กรบุคคล (KM)
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


 
     
 
     
      รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จ.พิจิตร เดือนมีนาคมและไตรมาส ๑ ปี ๕๕
      รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร มีนาคม ปี ๕๕
      รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร มกราคม ปี ๕๕
      รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๕๔
      สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ปี 2554 (ม.ค. - ธ.ค.)  
      สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4/2554 
      รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  
      รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จ.พิจิตร เดือนธันวาคมและไตรมาส 4 ปี ๕๔
      รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จ.พิจิตร เดือนพฤศจิกายน
        สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕   (อำเภอทุกอำเภอ)   
       หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0016.5/ว 979 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
         เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ
         พลเรือนสามัญ
       ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
         เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
         การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
       หนังสือประทับตราที่ พจ 0016.3/ 73 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
         เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนประจำปี ของจังหวัด ปี 55 (แบบ จ.2 และ
         แบบฟอร์มรายละเอียดการจำแนกตามงบรายจ่าย)
       โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
 
หนังสืออื่นๆ >>
      ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
      ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายสายรัดข้อมือเฉลืมพระเกียรติ
      รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕
       ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
         <<หนังสือ>> <<หลักเกณฑ์>> <<ใบสมัคร>>
       ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดพระเกียรติ
         สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
         <<หนังสือ>>  <<ป้ายและตราสัญลักษณ์>>
       มหาดไทยรวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
       กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
         พ.ศ.๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
 
ข่าวอื่น ๆ >>
      รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
         ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
 

      รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
         ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
 

      การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ ๑
         (๑ เมษายน ๒๕๕๕)  
      การให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม
         สำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑  
      ป้ายถวายพระพร
         ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
      แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน  
      การดำเนินโครงการคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.ระดับจังหวัด  
      รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
          ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
      ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูป 
   
ข่าวอื่น ๆ >>
*** วาระงานผู้บริหารเป็น เป็นไฟล์ pdf หากไม่สามารถอ่านได้ ให้ทำการติดตั้ง adobe reader ก่อน
 
 
 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร กระทรวงแรงาน 
 
    Service อื่น ๆ
          ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร
          ศูนย์ดำรงธรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่)
          เว็ปไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายสู่การพัฒนากฎหมาย
          ข้อมูลจังหวัดสำหรับผู้พิการทางสายตา
          การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 

ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

สรุปสถานะ ตัวชี้วัด ๒.๑
ปี ๒๕๕๔

    การประเมินผลตนเอง SAR ปี 2553
      รอบ 6 เดือน
    HR phichit 52 P1 Maximum
    Program pmqa 53 province

  ข้อมูลจังหวัด
     บรรยายสรุปจังหวัดปี53
     ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
     ผลงาน CEO จังหวัด
     แผนที่จังหวัดพิจิตร
     แผนที่เขตเทศบาลเมืองพิจิตร
     ข้อมูลการปกครองระดับจังหวัด
     ข้อมูลอำเภอต่าง ๆ
     คำรับรองการปฏิบัติราชการ
        /รายงานการประเมินผลตนเอง
     กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
        อปท. จ.พจ ปี 50-54
     ข้อมูลพื้นฐาน อปท. จ.พิจิตร
     ข้อมูลการท่องเที่ยว/ที่พัก/ที่กิน
     แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
     ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร
        สิรินธร
     ข้อมูลสถิติประชากร
     ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติ
        ราชการ ปี 51
     ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติ
        ราชการ ปี 52
     รายงานผลการศึกษายุทธศาสตร์
        การค้ารายภูมิภาค
     รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย
        ปี 51ข้อมูล จปฐ. 
        ประเทศจังหวัดพิจิตร
     กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
     Site Map
 
  เชื่อมโยงข้อมูล GIS
     บสนง.คณะกรรมการข้อมูล
        ข่าวสารราชการ
     ศูนย์ปฎิบัติงาน สพท. พิจิตร เขต1
     ศูนย์บริหารองค์ความรู้และข้อมูล
        ด้านเทคโนโลยีการเกษตร พิจิตร
     ศูนย์บริหารองค์ความรู้และข้อมูล
        ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ สพท.
        พิจิตร เขต 1
     โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
        แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
  อื่น ๆ
     หนังสือเวียน(e-Office,
        e-Procurement)
     ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดพิจิตร
     วาระนัดหมายนายอำเภอ
     การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
        ประจำจังหวัด
       ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างจังหวัด
 ข้อมูล กฎ/ระเบียบ
      รัฐธรรมนูญ
      พระราชบัญญัติ
      พระราชกฤษฎีกา
      กฎกระทรวง
     ระเบียบ
      ประกาศสำนักเลขาธิการ
        คณะรัฐมนตรี
     พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
     การอนุญาติให้คนต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ
ผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์
     กำหนดรายละเอียดของลักษณะการ
กระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา
๒๑ วรรค ๑ (๑)
 
 
พัฒนาโดย  สำนักงานจังหวัดพิจิตร  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000  
 โทร/โทรสาร 0-5661-1318   612319  611918   โทร/โทรสาร(มท)16729 1672