Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สถานการณ์ระดับประเทศ <<รายละเอียดคลิ๊ก>>

 
 
 
   
   

 


 (**เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ คลิ๊ก!!**)

 

 

1. ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (30 ธันวาคม 2563)

2. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 77 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19) (วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

 3. ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ห้ามการชุมชน การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 (วันที่ 5 มกราคม 2564)

4. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 1 /2564 เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอเป็นผู้รับคำร้องและพิจารณาอนุญาต ตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (วันที่ 5 มกราคม 2564)

5. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 2 /2564 เรื่อง การจัดตั้งจุดคัดกรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วันที่ 8 มกราคม 2564)

6. ประกาศจังหวัดพิจิตร ที่ 2 /2564 เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564 (วันที่ 8 มกราคม 2564)

 

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 ผู้ที่ไปสถานที่ ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้ ขอให้รายงานตัวกับ ผู้ใหญ่บ้าน/อสม/จนท.รพ.สต./รพ.ในพื้นที่

 หรือติดต่อเจ้าที่ควบคุมโรคทางโทรศัพท์และบันทึกข้อมูลโดยสแกน QR code ตามรูปด้านล่าง

 1. ตลาดโลตัส สาขาตะพานหิน อ.ตะพานหิน ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 16.30 - 17.00 น.

 2. ร้าน MK สาขาแฮปปี้พลาซ่า อ.เมือง ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.

 3. วัดท่าหลวง อ.เมือง ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 14.30 - 15.00 น.

   

 

  รายงานสถานการณ์รายวัน COVID-19 จังหวัดพิจิตร

   
   
   
   

ข้อมูลข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดพิจิตร