Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สถานการณ์ระดับประเทศ <<รายละเอียดคลิ๊ก>>

 
 
 
   

ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 (รายละเอียด คลิ๊กที่รูป)

      1.  วันที่ 9 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เพศชาย อายุ 31 ปี อาชีพ พนักงานขาย

      2.  วันที่ 11 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย จาก อ.สามง่าม และ อ.เมืองพิจิตร รักษาตัวที่ รพ.สามง่าม 1 ราย รพ.พิจิตร 1 ราย

      3.  วันที่ 13  เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย จาก อ.วชิรบารมี ส่งรักษาตัวที่ รพ.วชิรบารมี 1 ราย

      4.  วันที่ 16  เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย จาก อ.วชิรบารมี ส่งรักษาตัวที่ รพ.พิจิตร 1 ราย และจาก อ.ทับคล้อ ส่งรักษาตัวที่ รพร.ตะพานหิน 1 ราย

      5.  วันที่ 17  เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เขต อ.เมืองพิจิตร ส่งรักษาตัวที่ รพ.พิจิตร 1 ราย

รายที่ 1 รายที่ 2 และ 3 รายที่ 4 รายที่ 5 และ 6
     
รายที่ 7
     
   

ให้ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิจิตรทุกคน ปฏิบัติตามคำสั่ง

      คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 8 / 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) (วันที่ 17 เมษายน 2564) <== การเดินทาง การจัดกิจกรรม มาตรการควบคุมสถานที่และกิจการ และอื่นๆ

 

    

   
   

ข้อมูลข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดพิจิตร