จังหวัดพิจิตร Phichit Province

      ประกอบด้วย ระบบรายงานสถานการณ์เร่งด่วน รายงานตามข้อสั่งการ หน.คสช. และรายงานแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งมีระบบรายงานดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ระบบรายงาน