Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ชื่อ - นามสกุล  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
คู่สมรส นางอุษา ณะบุตรจอม
จำนวนบุตร 2 คน
ประวัติการศึกษา/การฝึกอบรม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ.2529
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พ.ศ.2546
- หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารจัดการขั้นสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2549
- หลักสูตรนักบริหารงานโยธาธิการและผังเมือง รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2552
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 61 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556
- หลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นขพ.) รุ่นที่ 8 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี พ.ศ.2559
- หลักสูตรอบรมพัฒนาผู้นำ (MOI LP1) สำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560
- หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ.2560
ประวัติการรับราชการ - 19 พฤษภาคม 2529    อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเพชรบูรณ์ กรมอาชีวศึกษา
- 1 พฤษภาคม 2536    วิศวกรโยธา 4 (โอน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
- 24 ธันวาคม 2541    วิศวกรโยธา 6ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
- 2 กรกฎาคม 2547    วิศวกรโยธา 8วช สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
- 17 กันยายน 2553    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
- 11 พฤศจิกายน 2556    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
- 21 ตุลาคม 2558    ผู้ตรววจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
- 10 ตุลาคม 2559    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
- 1 ตุลาคม 2560    รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
- 1 ตุลาคม 2563    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- 1 ตุลาคม 2564    ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รางวัลสำคัญ - ข้าราชการดีเด่น กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2543
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2548 "รับเกียรติบัตรและครุฑทองคำ"
- โล่เกียรติคุณ "ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม" กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2551
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด - 5 ธันวาคม 2558 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)