Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

ประวัติส่วนตัว

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

ประวัติการศึกษา

 

 - โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ

พ.ศ.2519-2522

ม.ศ. 5 

 

 - มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ.2522-2526

ศิลปศาสตรบัณฑิต(มนุษยศาสตร์)

 

 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2534

รัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงวิชา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)

 

 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

16 ตุลาคม 2542

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

 

ประวัติการฝึกอบรม

 

- อบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 41

เมษายน – พฤศจิกายน 2539

วิทยาลัยการปกครอง

 

- อบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 45

25 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2547

วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง

 

- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 1

ธันวาคม 2557 – พฤษภาคม 2558

สำนักงบประมาณ

 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 57

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

 

ประวัติรับราชการ

 

- 23 สิงหาคม 2526

  เริ่มรับราชการตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

- 11 ธันวาคม 2544

  นายอำเภอแม่วงก์ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) จังหวัดนครสวรรค์

 

- 6 ตุลาคม 2546

  นายอำเภอเดิมบางนางบวช (เจ้าพนักงานปกครอง 8) จังหวัดสุพรรณบุรี

 

- 24 ตุลาคม 2550

  นายอำเภอศรีประจันต์ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) จังหวัดสุพรรณบุรี

 

- 28 พฤศจิกายน 2551

  นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)

 

- 14 กันยายน 2552

  นายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)

 

- 24 มกราคม 2554

  ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

 

- 7 ธันวาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2559

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

 

- 1 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

เกียรติประวัติ

 

- พ.ศ.2533

พัฒนากรดีเด่น ระดับจังหวัด

 

- พ.ศ.2537

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “รางวัลครุฑทองคำ” ระดับประเทศ

 

- พ.ศ.2546

นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์

 

- พ.ศ.2553

ได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต เขต 7

 

- พ.ศ.2557

เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

- พ.ศ.2561

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561

 

- พ.ศ.2561

รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2561 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 

- พ.ศ.2561

นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนปทุมคงคา ประจำปี 2561

 

ประวัติรับพระราชทานเครื่องราชฯ

 

- 5 ธันวาคม 2531

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

 

- 5 ธันวาคม 2533

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

 

- 5 ธันวาคม 2538

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

 

- 5 ธันวาคม 2540

ทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

 

- 5 ธันวาคม 2544

ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

 

- 5 ธันวาคม 2552

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

- 5 ธันวาคม 2555

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

- 5 ธันวาคม 2560

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)