Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

ชื่อ - สกุล

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

- รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2527

 

- นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2531

 

 

ปริญญาโท

- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2527

 

 

 

ประวัติการอบรม

 

1. พัฒนาเทคนิคด้านอัคคีภัย ณ ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. – 19 ธ.ค. 37

 

2. นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 44 ณ วิทยาลัยการปกครอง ระหว่างวันที่ 8 เม.ย. – 19 ก.ย. 40

 

3. นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48 ณ วิทยาลัยมหาดไทย ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. – 2 ก.ย. 48

 

 

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ (ตั้งแต่อำนวยการต้น)

 

1. นายอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี (อำนวยการต้น) พ.ศ. 2546 - 2547

 

2. นายอำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี (อำนวยการต้น) พ.ศ. 2547 – 2548

 

3. ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ (อำนวยการต้น) พ.ศ. 2548 – 2550

 

4. ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ (อำนวยการต้น) พ.ศ. 2550 – 2553

 

5. นายอำเภอวัฒนานคร (อำนวยการต้น) พ.ศ. 2553 – 2554

 

6. นายอำเภอวัฒนานคร (อำนวยการสูง) พ.ศ. 2554 – 2555

 

7. ปลัดจังหวัดสระแก้ว (อำนวยการสูง) พ.ศ. 2556 – 2557

 

8. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (บริหารต้น) พ.ศ. 2557 – 2558

 

9. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (บริหารต้น) พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน 2561

 

10. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

 

 

ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆ ที่ได้รับการยกย่อง

 

- มีนาคม 2553 รางวัลชนะเลิศการประกวดการดำเนินงานบริการประชาชน(ด้านกระบวนงานบริการประชาชน) จากสำนักงาน กพร.

 

- 1 เมษายน 2553 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการปกครองประจำปี 2552

 

- 20 มิถุนายน 2558 ผู้นำดีเด่นด้านการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด