Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร

นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชจังหวัดพิจิตร

  

ชื่อ-สกุล นายสมภพ สมิตะสิริ
   
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
   
การศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ร.ม. (การบริหารจัดการสาธรณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ พ.ศ. 2532          ปลัดอำเภอ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 

พ.ศ. 2534          ปลัดอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  พ.ศ.2535-2538   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในส่วนกลาง กรมการปกครอง
 

พ.ศ. 2539          เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

พ.ศ. 2540          เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

พ.ศ. 2540          เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น จังหวัดพะเยา

 

พ.ศ. 2541          เลขานุการรองอธิบดี  กรมการปกครอง

 

พ.ศ. 2543          เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง ฝ่ายบำรุงท้องที่ ส่วนพัฒนาท้องที่
                       สำนักบริหารกร     ปกครองท้องที่

 

พ.ศ. 2543-2546  เจ้าพนักงานปกครองในส่วนกลาง กรมการปกครอง

 

พ.ศ. 2546          นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารกรฝึกอบรม
                       โรงเรียนนายอำเภอวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

 

.ศ. 2546            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานสนับสนุนการมีส่วนร่วม
                       สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

พ.ศ. 2550          รองอำนวยการฝ่ายฝึกอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                       กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

พ.ศ. 2550          ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

พ.ศ. 2551          หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

 

พ.ศ. 2556          ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เขต 16 ชัยนาท

 

พ.ศ. 2557          ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เขต 9 พิษณุโลก

  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน         รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
   

รางวัลที่สำคัญ

 
  - ข้าราชการผลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย
 

- ได้รับผลการประเมิน 2 ขั้น ติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2552

   

ผลงานดีเด่น

- การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (กรณีการจี้ชิงตัวประกันการก่อวินาศกรรม และอัคคีภัย)

 

- ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พ.ศ. 2554 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง

 

- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2559 (การฝึกแผนบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลืออพยพหนีไฟและกู้ภัยบนที่สูง)

   
ประวัติการฝึกอบรม

พ.ศ. 2533          หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 10 วิทยาลัยการปกครอง

 

พ.ศ. 2544          หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 50 วิทยาลัยกรปกครอง

 

พ.ศ. 2546          การจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน สภากาชาดไทย

 

พ.ศ. 2547          การพัฒนาและเสริมสร้างทีมงาน
                       สถาบันฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

พ.ศ. 2547          การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

พ.ศ. 2550          หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52 สถาบันดำรงราชานุภาพ
                       กระทรวงมหาดไทย

 

พ.ศ. 2558          หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง
                       รุ่นที่ 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พ.ศ. 2559          หลักสูตรกรเมืองกรปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
                       รุ่นที่ 20 วิทยาลัยการเมืองกรปกครอง สถาบันพระปกเกล้า