Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร

นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชจังหวัดพิจิตร

  

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 4สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

 

หลักสูตรเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กพ.

 

หลักสูตรความรู้กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง

 

หลักสูตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ. ปภ.) รุ่นที่ 4 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 61 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

 

 

ประวัติการทำงาน

นิติกร สำนักงานเลขานุการกรม รพช.

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดหนองบัวลำภู

 

นิติกร กรมทรัพยากรน้ำ

 

ผู้อำนวยการกองคลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ผู้ตรวจราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก               

 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

 

ทวีตริตาภรณ์มงกุฎไทย

 

ทวีตริตาภรณ์ช้างเผือก

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา

 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก