Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร

นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

  

ชื่อ นายพิษณุ  เสนาวิน

 

การศึกษา

  
 

- โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร

- รัฐศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- พัฒนบริหารศาศตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์

- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การฝึกอบรม

  
 

- นายอำเภอ รุ่นที่ 44 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 49 สถาบันดำรงราชานุภาพ

 

ประวัติการรับราชการ

  
 

- หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง(จพง.ปค.8ว.)

- นายอำเภอสบเมย

- นายอำเภอเก้าเลี้ยว

- นายอำเภอชุมแสง

- ผู้อำนวยการส่วนสำนักทะเบียนราษฎร

- ผู้อำนวยการกอง

- เลขานุการกรมการปกครอง

- รองอธิการวิทยาลัยปกครอง

- นายอำเภอบางกรวย(อำนวยการสูง) รักษาราชการแทน

เลขานุการกรมการปกครอง

- นายอำเภอบางกรวย

- อธิการวิทยาลัยการปกครอง

- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ : 17

 

ปัจจุบัน

- ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพังงา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

กองคลัง กรมการปกครอง

 

กรมการปกครอง

 

 

จังหวัดนนทบุรี

กรมการปกครอง

กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กรมการปกครอง