Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

  

ชื่อ นางณิทฐา แสวงทอง
ดำรงตำแหน่ง  1 ตุลาคม 2560

 

 การศึกษา

  
 

- ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐ) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2522)

- ปริญญาโท ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม) : มหาวิทยาลัยเกริก (2537)

 

 หลักสูตร

  
 

- กบส.1 รุ่นที่ 1/2539

- บ.มท.7 รุ่นที่ 2/2544

- นปส. รุ่นที่ 61

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 
 

- ป.ม. (5 ธ.ค.2555)

 

ประวัติการรับราชการ

  
 

- 12 พ.ย.2523 นักการข่าว 3 สนจ.ยะลา

- 1 ส.ค.2526 นักการข่าว 4 สนจ.ยะลา

- 1 พ.ย.2527 จ.บริหารฯ 4 สนจ.น่าน (ชรก.กองการข่าวและการต่างประเทศ สป.)

- 3 พ.ค.2528 จ.บริหารฯ 4 สนจ.นครพนม (ชรก.กองการข่าวและการต่างประเทศ สป.)

- 6 พ.ย.2528 จ.วิเทศสัมพันธ์ 4 กองการข่าวและการต่างประเทศ สป.

- 16 ต.ค.2529 จ.วิเทศสัมพันธ์ 5 กองการข่าวและการต่างประเทศ สป.

- 16 ส.ค.2531 นักการข่าว 5 กองการข่าวและการต่างประเทศ สป.

- 16 เม.ย.2534 จ.บริหารฯ 6 สนจ.สุพรรณบุรี

- 1 พ.ค.2534 จ.วิเคราะห์ฯ 6 สนจ.สุพรรณบุรี

- 30 ก.ย.2535 จ.วิเคราะห์ฯ 6 กองกลาง สป.

- 16 พ.ย.2535 จ.วิเคราะห์ฯ 6 สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.

- 1 มี.ค.2539 จ.วิเคราะห์ฯ 7 สนจ.ชัยนาท (ชรก.สดร.สป.)

- 28 พ.ค.2539 จ.วิเคราะห์ฯ 7ว สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.

- 29 ก.ย.2542 จ.วิเคราะห์ฯ 8วกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.

- 11 ธ.ค.2551 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สดร.สป.

- 10 เม.ย.2555 หน.สนจ.มุกดาหาร (ผอ.สูง) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

- 17 เม.ย.-31 พ.ค.55 ชรก.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นครั้งคราว

- 1 มิ.ย.55-31 ก.ค.55 ชรก.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นครั้งคราว

- 1 ส.ค.2555 หน.สนจ.มุกดาหาร (ผอ.สูง) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

- 26 ต.ค.2558 รอง ผวจ.ราชบุรี (นปค.ต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร

ปัจจุบัน

- 1 ตุลาคม 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร