Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

 

ชื่อ - นามสกุล  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
คู่สมรส นางสุกัญญา ชุมอุปการ
จำนวนบุตร ๑ คน
ประวัติการศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๖
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๘
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๑
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘
ประวัติการรับราชการ - นายอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐)
  - นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
  - นายอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย (ผู้อำนวยการสูง) (วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒)
  - นายอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ผู้อำนวยการสูง) (วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓)
  - ปลัดจังหวัดหนองคาย (ผู้อำนวยการสูง) (วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔)
  - ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔)
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี ๒๕๖๐