Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร 82
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งเปลี่ยนไปรษณืย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) จากเดิมเป็น saraba@mdes.go.th 10
ประกาศจังหวัดพิจิตร (ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และเลื่อนการประะกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน (ประเมินครั้งที่ 1) 242
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกระทรวงมหาดไทย จ.พิจิตร กำหนดวันเวลาสถานที่การประเมินและระเบียบการสอบ 455
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 28
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตืป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. 52
ประกาศจังหวัดพิจิตร (ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2567 และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขในข้อ 11 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงา 977
การรับสมัครสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 5037
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดชุดคำพูดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร (สำนักงานท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดพิจิตร) 95
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ตามประกาศ ปปง. 97