Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 44
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 134
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 315
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) 157
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 148
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดพิจิตร 139
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 107
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 98
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 111
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 96