Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เอกสารการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร(กรอ.จังหวัดพิจิตร) ครั้งที่ 1/2562 41
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2562 15
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 50
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 28
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน 183
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เรื่อง กำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 119
เอกสารผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้นแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ 95
คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 2366/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแ 299
งบทดลองประจำปี 2561 ของสำนักงานจังหวัดและกรมจังหวัด 103
สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 318