Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนันสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 27
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 25
ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 3385
กรมการข้าว แจ้งเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งไปรษณีย์ 109
คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 2337/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจ 400
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 159
การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร 93
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ตามหนังสือที่ พจ 0017.5/ว3794 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 756
การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 602
ประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 266