Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6
ประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 27
คู่มือมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 79
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 52
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดพิจิตร 61
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร 49
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 70
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 48
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร 50