Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดพิจิตร 39
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 30
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 26
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 35
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 23
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค 17
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 15
คู่มือมาตรฐานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 51