Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส พิจิตรใสสะอาด 2564"

ประกาศเจตนารมณ์

"สุจริต โปร่งใส พิจิตรใสสะอาด 2564"

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลด