Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด