Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศจังหวัดพิจิตร (ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2567 และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขในข้อ 11 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงา

ประกาศจังหวัดพิจิตร (ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2567 และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขในข้อ 11 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547)

ดาวน์โหลด