Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2(ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร)

ดาวน์โหลด