Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร

      ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร

ดาวน์โหลด