Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร

ดาวน์โหลด