Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.3/ว3932 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

     การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.3/ว3932 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564) (ปรับปรุง 21-10-64)

ดาวน์โหลด

     การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด

     การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลด