Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบ พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบ พ.ศ.2560

เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถามที่ ในการประเมินครั้งที่ 1และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ดาวน์โหลด