Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ดาวน์โหลด เอกสาร