Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด เอกสาร

 

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง

ดาวน์โหลด เอกสาร