11/14 2561

เอกสารผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้นแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

เอกสารผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้นแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

ดาวน์โหลด