03/12 2562

เอกสารการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร(กรอ.จังหวัดพิจิตร) ครั้งที่ 1/2562

เอกสารการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร(กรอ.จังหวัดพิจิตร) ครั้งที่ 1/2562

เอกสารประกอบการประชุม เอกสาร 1

เอกสารประกอบการประชุม เอกสาร 2

เอกสารประกอบการประชุม เอกสาร 3

เอกสารประกอบการประชุม เอกสาร 4