Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , การมอบอำนาจฯ(เพิ่มเติม) และการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารราชการ การสั่งการและการปฏิบัติราชการตามกลุ่มภารกิจ

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ดาวน์โหลด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด

การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารราชการ การสั่งการและการปฏิบัติราชการตามกลุ่มภารกิจ

ดาวน์โหลด