Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด