03/30 2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร และคำสั่งจังหวัดพิจิตร(ฉ)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร และคำสั่งจังหวัดพิจิตร(ฉ)