10/09 2563

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ตามหนังสือที่ พจ 0017.5/ว3794 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563)

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ตามหนังสือที่ พจ 0017.5/ว3794 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563)

หนังสือ

คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 1789/2563

ผนวก ก

ผนวก ข

ผนวก ค

ผนวก ง

ผนวก จ

ผนวก ฉ