Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ตามประกาศ ปปง. ที่ 6/2564 9
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง ทีทำการปกครองจังหวัดพิจิตร) 60
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ประเมินครั้งที่ 2) โดยวิธีการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานวิเ 83
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร 255
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์กลาง จำนวน 20 หน่วยงาน 55
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(ประเมินครั้งที่ 1) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการดำเนินการสรรหาและเล 208
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร 82
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 54
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน พนักงานป้องกกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 25 78
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2(ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร) 145