Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เอกสารผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้นแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ 402
คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 2366/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแ 1587
งบทดลองประจำปี 2561 ของสำนักงานจังหวัดและกรมจังหวัด 555
สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 697
คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 396
ระเบียบวาระฯ และรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 537
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 421
เพลง "สดุดีจอมราชา" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 473
ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร (12 อำเภอ) 628
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 497