Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 1397
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ 505
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 465
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 426
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 516
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๕ 496
มอบหมายการงานหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 657
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 423
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๖ 434
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 557