Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 1453
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ 513
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 475
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 436
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 528
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๕ 509
มอบหมายการงานหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 659
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 425
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๖ 438
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 573