Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจังหวัดพิจิตร 1337
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา ๓ วันทำการ 536
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2556 627
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา ๓ วันทำการ 1728
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2556 899
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์ไล่หรือกำจัดแมลง ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 1743
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 8772
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 11/2555 1166
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 12/2555 596
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ ครม.สัญจร และแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลโครงการ 1864