Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด(Area Based) 2005
หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ.0017.2/ว 90 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 1335
หนังสือจังหวัดพิจิตร "ด่วนที่สุด" ที่ พจ. 0017.2/ว 2984 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 1652
หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0017.5/ว 2936 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2557 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 709
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 543
หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ. 0017.2/ว2879 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2557 639
การจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 667
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Office) จังหวัดพิจิตร 3038
การจัดทำงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2559 1036
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.2/ว 2793 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 57 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ 1516