Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แบบประมวลการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ พจ 0017.2/ว 2765 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 1285
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 746
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนตุลาคม 2557 618
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี(พ.ศ.2559-2562) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 4810
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - ลงประกาศ 14 พ.ย.57/17.20 น. 1425
ขอรับทราบรายงานผลการดำเนินงานการปลูกต้นกล้ามเหสักข์และสักสยามินทร์ในโครงการ "รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 488
การติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 601
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 786
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกันยายน 2557 501
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม จากคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 2198/2556 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 2068