Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 1531
คำสั่งมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางภายในจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 8663
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2555 1078
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2555 958
แบบฟอร์มเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1786
ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 764
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2555 604
ขอสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัญฑิต รุ่นที่ ๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1276
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2555 1355
ข่าวประกาศ จังหวัดพิจิตร ที่ผ่านมา 1058