Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๖ 498
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 669
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 524
ขอเชิญร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพิจิตร 1056
หนังสือรายละเอียดพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรในประเทศ 531
เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 605
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2556 566
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2556 590
แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจังหวัดพิจิตร 1439
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา ๓ วันทำการ 704