Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางภายในจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 9263
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2555 1161
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2555 1025
แบบฟอร์มเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2051
ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 879
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2555 690
ขอสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัญฑิต รุ่นที่ ๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1330
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2555 1452
ข่าวประกาศ จังหวัดพิจิตร ที่ผ่านมา 1191