Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานการจัดงานัวนต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 98
รายงานการผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องงกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 73
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพิจิตร 87
มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 76
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 75
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 87
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 79
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนันสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 102
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 101
ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 4194