Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560 304
คู่มือ ITA 2561 ระดับจังหวัด 220
แบบฟอร์ม ITA การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 220
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนธันวาคม 2560 303
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ITA 247
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับที่ 1 - 2 220
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 207
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 233
ประกาศ คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 3004/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 271
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนตุลาคม 2560 198