Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส พิจิตรใสสะอาด 2564" 53
กรมการข้าว แจ้งเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งไปรษณีย์ 183
คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 2337/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจ 857
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 241
การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร 140
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ตามหนังสือที่ พจ 0017.5/ว3794 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 980
การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 652
ประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 323
คู่มือมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 272
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 248