Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร และคำสั่งจังหวัดพิจิตร(ฉ) 2859
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 593
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 314
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 344
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transpaency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 310
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม) 768
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 254
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 151
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ 172
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร) 528