Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมกราคม 2560 281
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 207
สรุปผลการดำเนินเรื่องร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 296
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2559 215
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 154
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 426
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนธันวาคม 2559 190
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 160
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนตุลาคม 2559 231
คำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 1970/2559 เรื่องระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร 218