Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Office) จังหวัดพิจิตร 1600
การจัดทำงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2559 816
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.2/ว 2793 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 57 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ 1292
แบบประมวลการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ พจ 0017.2/ว 2765 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 1097
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 410
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนตุลาคม 2557 288
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี(พ.ศ.2559-2562) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 3693
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - ลงประกาศ 14 พ.ย.57/17.20 น. 1097
ขอรับทราบรายงานผลการดำเนินงานการปลูกต้นกล้ามเหสักข์และสักสยามินทร์ในโครงการ "รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 270
การติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 295