Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0017.5/ว 2936 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2557 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 490
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 356
หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ. 0017.2/ว2879 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2557 417
การจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 496
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Office) จังหวัดพิจิตร 2160
การจัดทำงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2559 893
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.2/ว 2793 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 57 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ 1378
แบบประมวลการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ พจ 0017.2/ว 2765 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 1159
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 571
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนตุลาคม 2557 437