Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม2563 4
การติดต่อราชการกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 5
ชื่อที่อยู่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งย้ายที่ทำการไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ 7
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 19
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)(เปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติม) 17
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 28
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2563 16
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2563 26
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชการพัสดุปฏิบัติการ 76
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 63