Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 5 เรื่อง 16
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ว วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสาร 12
แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 26
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 15
ข่าว สคบ. จำนวน 2 เรื่อง คือ 1."สังฆทาน" ถวายอย่างไรให้ได้บุญ 2.ธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุ เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา 22
ประกาศ เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 10
ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 14
เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคัยทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่" 19
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ 16
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 24