Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 26
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง ตรวจสอบและการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ" 2
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยละเอียด" 2
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 23
การแสดงรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (งบจังหวัดพิจิตร และ งบสำนักงานจังหวัดพิจิตร) 18
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 25
ขอเชิญรับชมงาน "Digital Government Awards 2019" ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live "DGAThailand" 65
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2562 99
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2562 85
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 82