Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สำนักงานศาลปกครอง เชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

สำนักงานศาลปกครอง เชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ดาวน์โหลด