Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สำนักงาน ก.พ. ยกเลิกการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหลักสูตรที่ 2 : พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ

สำนักงาน ก.พ. ยกเลิกการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหลักสูตรที่ 2 : พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ

ดาวน์โหลด