Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส  4ปี 2560 (ต.ค.- ธ.ค.60)

ดาวน์โหลด

 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรรายปี 2560(ม.ค. - ธ.ค.60)

ดาวน์โหลด