04/10 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)

ดาวน์โหลด