05/16 2562

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจติร ไตรมาส 1 ปี 2562 (มีนาคม - เมษายน 2562)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจติร  ไตรมาส 1 ปี 2562 (มีนาคม - เมษายน 2562)

ดาวน์โหลด